Práca

Viete o tom? Spišská vyhlásila výberové konanie na takéto atraktívne fleky

Džoby, ktoré možno zaujmú aj vás. Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výberové konanie na lákavé pracovné pozície.

Ilustračný obrázok k článku Viete o tom? Spišská vyhlásila výberové konanie na takéto atraktívne fleky
Zdroj: Dnes24.sk

Primátor mesta Spišská Nová Ves vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Základnej školy Z. Nejedlého, riaditeľa Základnej školy Komenského a riaditeľa Základnej umeleckej školy. Všetko s nástupom od 1. júla 2019.

Ako sa uvádza na webovej stránke mesta, záujemcovia o tieto pozície musia mať kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre daný druh a typ školy, vykonanú 1. atestáciu alebo jej náhradnu formu, najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, osobnostné a morálne predpoklady, bezúhonnosť v zmysle príslušných právnych predpisov, a spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Zoznam dokladov, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania:

  • písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s vyznačením príslušnej školy, na ktorú sa hlási,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,
  • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
  • čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti,
  • písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy v rozsahu max. 4 strán/A4,
  • lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti (podľa ustanovenia § 10 zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch,
  • písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
  • čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Platové podmienky: V zmysle zákona č. 553/2003 Z. z. o odmeňovaní niektorých zamestnancov pri výkone práce vo verejnom záujme a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomná prihláška s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie, príslušná škola – Neotvárať“ najneskôr do 30. apríla 2019 do 13.00 h na adresu: Mestský úrad, právny referát, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves.

O termíne a mieste výberového konania budú prihlásení uchádzači informovaní písomne. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nespĺňajú požadované podmienky.

Videli ste? Študenti Hotelovej akadémie v Spišskej pripravili veľkonočné dekorácie. Nájdete ich v ich priloženej galérii.

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

Študenti hotelovky v Spišskej sa opäť predviedli: Veď sledujte ich dekorácie...
8
Galéria

Hl. foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie