Spišská vyhlásila výberové konanie: Pozrite si, o aké pozície sa dá uchádzať...

Aktuálna informácia. Ak si hľadáte prácu, zbystrite pozornosť. Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výberové konanie na takéto pracovné pozície...

Ilustračný obrázok k článku Spišská vyhlásila výberové konanie: Pozrite si, o aké pozície sa dá uchádzať...
Zdroj: Dnes24.sk

Primátor mesta Spišská Nová Ves vyhlásil výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy so sídlom Stolárska 2, Slovenská 14 a Jilemnického 2. Ako sa uvádza na webovej stránke mesta, záujemcovia o tieto pozície musia mať odbornú a pedagogickú spôsobilosť, vykonanú 1. atestáciu, alebo jej náhradnú formu, najmenej 5 rokov pedagogickej praxe , osobnostné a morálne predpoklady, zdravotnú spôsobilosť, občiansku bezúhonnosť či spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Požadované doklady, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania:

  • žiadosť uchádzača o účasť na výberovom konaní vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní,
  • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
  • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej i duševnej) na výkon uvedenej činnosti,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v rozsahu 3 – strán formátu A4,
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať prípadne osobne doručiť najneskôr do 31.mája do 11.00 hodiny na adresu: Mestský úrad, Právne oddelenie , Štefánikovo námestie 1 , 052 70 Spišská Nová Ves. Obálku je potrebné označiť heslom. „VÝBEROVÉ KONANIE RIAD. MŠ (adresa, kde má uchádzač záujem o pozíciu)– NEOTVÁRAŤ“. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk