Spišská vyhlásila výberové konanie: Aha, na aký flek mesto hľadá človeka

Ak si hľadáte novú prácu, možno je tu niečo pre vás. Mesto Spišská Nová Ves vyhlásilo výberové konanie na takúto pracovnú pozíciu.

Ilustračný obrázok k článku Spišská vyhlásila výberové konanie: Aha, na aký flek mesto hľadá človeka
Zdroj: Dnes24.sk

Primátor mesta Spišská Nová Ves vyhlásil výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa Materskej školy so sídlom Lipová 21. Ako sa uvádza na webovej stránke mesta, záujemcovia o tento post musia mať odbornú a pedagogickú spôsobilosť, vykonanú 1. atestáciu, alebo jej náhradnú formu, najmenej 5 rokov pedagogickej praxe , osobnostné a morálne predpoklady, občiansku bezúhonnosť či spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

K žiadosti o prijatie do zamestnania je potrebné predložiť aj tieto doklady:

  • žiadosť uchádzača o účasť na výberovom konaní vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade so zákonom č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov,
  • overené kópie dokladov o vzdelaní,
  • doklad o dĺžke pedagogickej praxe,
  • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace),
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej i duševnej) na výkon uvedenej činnosti,
  • štruktúrovaný profesijný životopis,
  • čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v rozsahu 3 – strán formátu A4,
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Prihlášku s požadovanými dokladmi môžu uchádzači najneskôr do 6. októbra do 11.00 hodiny doručiť, alebo poslať na adresu: Mestský úrad, Právne oddelenie , Štefánikovo námestie 1 , 052 70 Spišská Nová Ves. Obálku je potrebné označiť heslom. „VÝBEROVÉ KONANIE RIAD. MŠ LIPOVÁ – NEOTVÁRAŤ“. Uchádzačom, ktorí splnia podmienky, bude termín a miesto výberového konania oznámené písomne najmenej 7 dní pred jeho konaním.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia.

Foto:ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame