Skúsite zabojovať o atraktívne posty? Takéto výberové konania vyhlásila Spišská

Spišská Nová Ves vyhlásila tri výberové konania. A vo všetkých troch prípadoch ide o atraktívne posty. O aké pozície sa jedná?

Ilustračný obrázok k článku Skúsite zabojovať o atraktívne posty? Takéto výberové konania vyhlásila Spišská
Zdroj: Dnes24.sk

Primátor mesta Spišská Nová Ves vyhlásil výberové konania na obsadenie miest riaditeľa/- ky v troch materských školách v Spišskej Novej Vsi. Ide o materské školy zo sídlom na Hviezdoslavovej, Lipovej a Rybničnej ulici.

Uchádzači o tieto pozície musia mať odbornú a pedagogickú spôsobilosť podľa zákona a vykonanú prvú atestáciu, alebo jej náhradnú formu. Taktiež najmenej 5 rokov pedagogickej praxe, osobnostné a morálne predpoklady. U adeptov sa vyžaduje občianska bezúhonnosť, zdravotná spôsobilosť, ako aj spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku.

Požadované doklady, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania:

  • žiadosť uchádzača o účasť na výberovom konaní vrátane čestného vyhlásenia uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania v súlade So zákonom Č. 122/20 13 Z. 2.0 ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov
  • overené kópie dokladov o vzdelaní
  • doklad o dĺžke pedagogickej praxe
  • výpis z registra trestov (nie starší ako tri mesiace)
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti (telesnej I duševnej) na výkon uvedenej činnosti
  • štruktúrovaný profesijný životopis
  • čestné prehlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa v zmysle 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov
  • písomne spracovaný návrh koncepcie rozvoja materskej školy v rozsahu 3 strán formátu A4
  • čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v prílohe žiadosti

Žiadosť o účasť na výberovom konaní spolu s požadovanými dokladmi je potrebné zaslať, prípadne osobne doručit‘ na adresu: Mestský úrad Spišská Nová Ves, Právne oddelenie, Štefánikovo námestie 1, 052 70 Spišská Nová Ves

Uzávierka prijímania žiadostí je 9. júna 2017, v prípade osobného doručenia prihlášky do 11.00 hod. V prípade doručenia poštou je rozhodujúca dátumová pečiatka pošty na obálke. Obálku označte heslom: „VÝBEROVÉ KONANIE – RIADITEĽ MŠ HVIEZDOSLAVOVA ( alebo MŠ LIPOVÁ, MŠ RYBNIČNÁ – NEOTVÁRAŤ“.

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk

Odporúčame