Rómovia sa chopili druhej šance: Tri ročníky ZŠ absolvovali za jeden rok

V Bystranoch spustili na začiatku školského roka v miestnej ZŠ zaujímavý projekt. Škola podala pomocnú ruku rómskej komunite a umožnila im zapojiť sa do projektu Druhá šanca. Prostredníctvom neho si 11 Rómov dokončilo základné vzdelanie, kedy za jeden rok absolvovali naraz tri ročníky.

Miroslav Pomajdík
Ilustračný obrázok k článku Rómovia sa chopili druhej šance: Tri ročníky ZŠ absolvovali za jeden rok
Zdroj: TASR

V jednej triede sa stretla mama, otec a dcéra

Projekt je určený pre marginalizované skupiny a ľudí, ktorí skončili aspoň 6. ročník ZŠ. Prostredníctvom Druhej šance tak ostávajúce tri ročníky absolvujú za jeden rok. Do školské roka 2012/2013 sa zapojilo šestnásť takýchto záujemcov. Zajtra si vysvedčenia prevezmú 11-ti z nich, ktorí budú pokračovať v ďalšom štúdiu na strednej odbornej škole s výučným listom. Raritou je, že medzi tohtoročnými žiakmi v projekte Druhá šance sa ocitli naraz traja členovia jednej rodiny: mama, otec a dcéra.

„Druhá šanca sa koná iba na našej základnej škole. Určená bola pre ľudí, ktorí v minulosti mali ukončený aspoň šiesty ročník bežnej triedy základnej školy a patrili k tzv. marginalizovaným skupinám. Učebné osnovy integrujú a súčasne upravujú obsah učiva 7., 8. a 9. ročníka základnej školy tak, aby ho frekventanti dokázali zvládnuť v priebehu jedného školského roka," povedala riaditeľka školy so 682 žiakmi Čurillová. Druhú šancu chce na budúci školský rok vyskúšať až 25 záujemcov.

Projekt financuje Európska únia

Druhá šanca je súčasťou národného projektu, ktorý zastrešuje Metodicko-pedagogické centrum a hradí ho Európska únia cez Operačný program Vzdelávanie. Jeho hlavnou úlohou je zavedenie celodenného výchovného systému na základných školách zapojených do projektu. Cieľom projektu je osveta u rodičov, vzdelávanie učiteľov, záujem detí o školu, či skvalitnenie vybavenia škôl rôznymi didaktickými pomôckami. „Celodenný výchovný systém má prispievať k vytvoreniu otvorenej, multikultúrnej a pozitívnej atmosféry na školách," hovorí manažérka projektu Eva Kaduková.

Projekt s názvom „Vzdelávaním pedagogických zamestnancov k inklúzii marginalizovaných rómskych komunít“ zapája celkovo 200 základných škôl a 45.000 žiakov, z ktorých je takmer polovica zo sociálne znevýhodňujúceho prostredia. Tieto školy sa nachádzajú po celom území Slovenska s výnimkou Bratislavského kraja, no najviac ich nájdete na východe Slovenska a v Banskobystrickom kraji. Prostredníctvom projektu našlo prácu aj 400 asistentov učiteľov, ktorí pomáhajú znevýhodneným žiakom.

Foto: ilustračné

Zdroj: TASR

Odporúčame