Práca

Nie sú ako pre vás? Novoveský primátor vyhlásil výberové konanie na lákavé džoby!

Možno sú stvorené ako pre vás. Pozrite si, na aké lákavé pracovné miesta vyhlásil výberové konanie primátor Spišskej Novej Vsi.

Ilustračný obrázok k článku Nie sú ako pre vás? Novoveský primátor vyhlásil výberové konanie na lákavé džoby!
Zdroj: P. Bečarik

Spišskonovoveský primátor Pavol Bečarik vyhlásil výberové konanie na obsadenie funkcie riaditeľa Materskej školy, J. Hanulu 6, riaditeľa Materskej školy, Gorazdova 28, riaditeľa Materskej školy, E. M. Šoltésovej 27, riaditeľa Materskej školy, Komenského 25, riaditeľa Materskej školy, Z. Nejedlého 5 a tiež riaditeľa Materskej školy, S. Tomášika 5. Všetko s nástupom od 1. 7. 2019.

Požadované kvalifikačné predpoklady a iné požiadavky:

  1. kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre daný druh a typ školy podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa Vyhlášky MŠ SR č. 437/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kvalifikačné predpoklady a osobitné kvalifikačné požiadavky pre jednotlivé kategórie pedagogických zamestnancov a odborných zamestnancov,
  1. vykonanie 1. atestácie alebo jej náhradnej formy podľa zákona Č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov,
  1. najmenej 5 rokov pedagogickej praxe,
  1. osobnostné a morálne predpoklady,
  1. bezúhonnosť v zmysle príslušných právnych predpisov, o spôsobilosť používať slovenský jazyk v úradnom styku,
  1. zdravotná spôsobilosť.

Zoznam dokladov, ktoré uchádzač predkladá do výberového konania:

• písomná žiadosť o zaradenie do výberového konania s vyznačením príslušnej školy, na ktorú sa hlási,

• štruktúrovaný profesijný životopis,

• overené kópie dokladov o vzdelaní a absolvovaní 1. atestácie alebo jej náhradnej formy,

• doklad o dlžke pedagogickej praxe,

• čestné vyhlásenie, že uchádzač spĺňa podmienku bezúhonnosti,

• písomný návrh koncepcie riadenia a rozvoja základnej školy v rozsahu max. 4 strán/A4,

• lekárske potvrdenie od praktického lekára o telesnej a duševnej spôsobilosti (podľa ustanovenia § 10 zákona Č. 317/2009 Z. z. o pedagogických a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov),

• čestné vyhlásenie o pravdivosti všetkých údajov uvádzaných v predložených dokladoch,

• písomný súhlas uchádzača na použitie osobných údajov pre potreby výberového konania podľa zákona Č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov,

• čestné vyhlásenie o neodvolaní z funkcie riaditeľa školy v zmysle § 3 ods. 7 písm. a) až c) a e) a ods. 8 písm. c) zákona Č. 596/2003 Z. z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Písomná prihláška s prílohami musí byť doručená v zalepenej obálke s označením „Výberové konanie, príslušná škola – Neotvárať“ najneskôr do 7. júna 2019 do 13.00 h na adresu: Mestský úrad, právny referát, Štefánikovo námestie 1, Spišská Nová Ves.

O termíne a mieste výberového konania budú prihláseni uchádzači informovaní písomne. Vyhlasovateľ si vyhradzuje právo nezaradiť do výberového konania uchádzačov, ktorí nesplňaiú požadované podmienky.

„Na účely preukázania bezúhonnosti podľa § 3 ods. 6 zákona Č. 552/2003 Z. z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov úspešný uchádzač je povinný predložiť údaje potrebné na vyžiadanie výpisu z registra trestov podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona Č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov,“ dodala spišskonovoveská radnica.

Sledujte nás aj na našom Facebooku, Instagrame a Twitteri a nenechajte si ujsť ďalší zaujímavý obsah zo Spišskej a okolia.

Pozrite si vo videu nižšie jarné zábery z nášho mesta.

Zdroj: Dnes24.sk
Zdroj: Dnes24.sk

Rýchle správy

Najčítanejšie