Hľadáte si prácu? Aha, kto v Spišskej sa snaží nájsť nové posily!

Možno je práve toto šanca ako pre vás. Ak sa zamýšľate zohnať si novú prácu, mali by ste spozornieť. Pozrite, kto v Spišskej hľadá posily.

Ilustračný obrázok k článku Hľadáte si prácu? Aha, kto v Spišskej sa snaží nájsť nové posily!
Zdroj: TASR

Mestská polícia v Spišskej Novej Vsi vyhlasuje výberové konanie na dve pracovné miesta príslušníkov Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi.

Podmienky a doklady

O pracovné zaradenie sa môže uchádzať osoba, ktorá je bezúhonným občanom Slovenskej republiky, má vek nad 21 rokov, ukončené úplné stredné, alebo úplné stredné odborné vzdelanie (maturitná skúška). Má dobrý zdravotný stav a psychickú spôsobilosť

Uchádzač, ktorý chce byť zaradený do výberového konania musí predložiť:

  • riadne vyplnenú žiadosť o prijatie do pracovného pomeru
  • profesijný životopis
  • čestné prehlásenie o bezúhonnosti (výpis z registra trestov nie starší ako 3 mesiace povinne predložiť pred nástupom do pracovného pomeru
  • úradne overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia resp. doklad o najvyššom stupni dosiahnutého vzdelania

Čítajte tiež: Nájdite si novú prácu s nami: Špeciálny zoznam ako šitý pre Novovešťanov

Uchádzač vo výberovom konaní musí absolvovať osobný pohovor s členmi výberovej komisie (svoju totožnosť preukáže platným občianskym preukazom). Úspešne absolvovať testy fyzickej zdatnosti a testy zo slovenského jazyka. V prípade splnenia požadovaných kritérií absolvuje uchádzač psychodiagnos­tické testy.

Ďalšie potrebné informácie pre uchádzačov

Odborná spôsobilosť príslušníka obecnej polície sa získava absolvovaním odbornej prípravy príslušníkov obecnej polície (trvanie odbornej prípravy je približne 3 mesiace) a úspešným vykonaním skúšky odbornej spôsobilosti pred odbornou komisiou Policajného zboru SR (zákon č. 564/1991 Z. z. o obecnej polícií v platnom znení).

Na výkon povolania je potrebný zbrojný preukaz skupiny „C“. O vydanie zbrojného preukazu možno požiadať (v zmysle zákona č. 190/2003 Z. z. o strelných zbraniach a strelive v platnom znení) na miestne a vecne príslušnom útvare Policajného zboru SR po získaní osvedčenia odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície

Čítajte tiež: Novovešťanka Eva o svojom živote a práci v zahraničí: Írsko je už môj druhý domov!

Náklady na vstupnú lekársku prehliadku na overenie zdravotného stavu z hľadiska vhodnosti budúcej práce sú hradené zamestnávateľom. Výdavky spojené s vykonávaním psychodiagnos­tického testu, overovaním spôsobilosti na držanie zbrane a streliva na výkon zamestnania s lekárskym vyšetrením zdravotnej spôsobilosti pre vydanie zbrojného preukazu si uchádzači hradia sami.

Úspešné absolvovanie skúšky odbornej spôsobilosti je podmienku zotrvania v pracovnom pomere. Výnimku z povinnosti podrobiť sa skúške odbornej spôsobilosti majú uchádzači, ktorí získali vzdelanie v študijnom odbore bezpečnostná služba na strednej škole alebo na vysokej škole a Ministerstvo vnútra SR im na základe predložených dokladov vydá Osvedčenie o odbornej spôsobilosti príslušníka obecnej polície.

Žiadosť o prijatie do radov Mestskej polície v Spišskej Novej Vsi na adresu: Mesto Spišská Nová Ves, Mestská polícia, Školská 1, 052 01 Spišská Nová Ves v termíne do 21. 10. 2016

Dajte LIKE na našej FB stránke a máte vždy čerstvé info zo Spišskej a okolia.

Foto: ilustračné

Zdroj: Dnes24.sk